ICOM x00iL

Fits Icom models: 3GT/F11/F11S/F21/F21BR/F21GM/F21S/F3011/F3021/F31/F3G/F3GS/F4011/F43GS/F43GT/F43TR/F4G/F4GS/F4GT/U82/V8/V82